Coronavirus - De meest gestelde vragen rondom verzekeringsrisico's

Klap Verzekeringsmakelaar wil u zo goed mogelijk informeren over verzekeringsgerelateerde zaken
rondom het Coronavirus (COVID-19) nu de informatiebehoefte groot is.

Laatste update op 05-11-2020

Welkom op het informatieplatform van Klap. Op basis van onze laatste inzichten én marktontwikkelingen wordt deze website aangevuld zodat u, als ondernemer, goed geïnformeerd blijft.

Mocht uw onderwerp er niet tussen staan? We staan u graag te woord én zullen na afloop het antwoord ook publiceren zodat andere ondernemers hier ook baat bij hebben.

Zo helpen we elkaar en dat is nodig in deze tijd.

Gevolg- en omzetderving

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee. Wanneer uw bedrijf inkomsten misloopt door het virus, is dit niet gedekt op de bedrijfsschadeverzekering. De productie kan stilvallen, omdat er geen grondstoffen meer worden geleverd, omdat afnemers niet meer afnemen, of omdat er veel zieke werknemers zijn. Het gaat hier echter niet om bedrijfsschade als gevolg van materiële schade door een verzekerde gebeurtenis. De uitbraak van een virus valt hier niet onder.

Mijn leveranciers kunnen niet leveren. Kan ik de opgelopen schade op hen verhalen?

Als leveranciers niet kunnen leveren, zal er in de regel ook geen mogelijkheid zijn om de schade op hen te verhalen. Nog afgezien van wat daarover in de koop- of verkoopovereenkomst is geregeld, is de kans groot dat leveranciers zich op overmacht zullen beroepen. En ook daar zal dus weinig te halen zijn voor het bedrijfsleven. Bedrijven die veel minder uren maken dan normaal door het virus, zouden een beroep kunnen doen op de tijdelijke maatregel Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Zijn de financiële gevolgen van uitbraak van het coronavirus gedekt onder de brandverzekering?

Een vereiste voor dekking op de brandverzekering is dat er sprake moet zijn van materiële schade. De brandverzekering biedt daarom geen dekking voor verlies van ‘productie’ als gevolg van een uitbraak van het coronavirus. Dit in verband met het ontbreken van enige materiële schade.

Ik leid als ondernemer inkomstenverlies, omdat ik langer moet verblijven op mijn vakantieadres door het coronavirus. Kan ik mijn schade vorderen?

Nee, dit kan niet. Wilt u schade kunnen vorderen buiten een contractuele relatie dan moet er of sprake zijn van een risicoaansprakelijkheid op grond waarvan een ander verplicht is deze te vergoeden, of van een schuldaansprakelijkheid (toerekenbaar). Hiervan lijkt geen sprake te zijn. Binnen een contractuele relatie geldt in principe dat er sprake moet zijn van een toerekenbare tekortkoming, tenzij anders overeengekomen. Een pandemie is niet aan een individu/onderneming toe te rekenen.

Kan ik nog Werktijdverkorting (wtv) aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk. U kunt wel aanspraak doen op de derde aanvraagperiode van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De hoofdlijnen van de derde subsidieperiode staan hieronder.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen maanden geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers; Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken en hier de NOW voor in de plaats gekomen; Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit sneller doen. Het kabinet doet dit via deze nieuwe regeling. De ingetrokken wtv-regeling nam veel meer tijd in beslag.

Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, worden er geen nieuwe wtv-vergunningen afgegeven. Als u al een toekenning heeft gekregen voor Werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruikmaakt van de wtv-vergunning en na afloop daarvan een verlenging wilt aanvragen, moet u gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar nooit een reactie ontvangen. Moet ik blijven afwachten of opnieuw zelf actie ondernemen? Hoe gaat dat verder?

U ontvangt hierover vanzelf bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden. Voor meer informatie over de financiële maatregelen kunt u terecht bij de Rijksoverheid.

Staat uw vraag er niet tussen?
Of wilt u onze FAQ aanvullen?

Aansprakelijkheid

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor de bestuurdersaansprakelijkheid?

Indien uw onderneming (in de vorm van een rechtspersoon) in betalingsproblemen verkeert, moet u erop attent zijn dat u dit tijdig, dat willen zeggen binnen 14 dagen nadat de betalingsonmacht van de belastingschuld is ontstaan, schriftelijk meldt bij de Belastingdienst. Als het gaat om de pensioenverplichtingen, dan meldt u dat bij de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds. Het niet tijdig melden van de betalingsonmacht heeft tot gevolg dat er sprake is van een wettelijk vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder(s) is/zijn hierdoor persoonlijk aansprakelijk voor de onbetaald gebleven schulden van de rechtspersoon.

Een gast heeft het virus opgelopen in mijn hotel/recreatiepark etc. Kan de gast de hoteleigenaar aansprakelijk stellen?

Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet de gast kunnen aantonen dat de hoteleigenaar en/of management een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem en/of haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Ik heb het virus opgelopen. Kunnen anderen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?

Naar alle waarschijnlijkheid niet. Om jou aansprakelijk te stellen voor schade moet er aangetoond worden dat jij opzettelijk schade hebt veroorzaakt of dat deze is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden.

Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Dat is misschien mogelijk, want er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat u ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op het werk verschenen is. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet u kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Staat uw vraag er niet tussen?
Of wilt u onze FAQ aanvullen?

Werkgever / Ondernemer

Hoe luiden de voorwaarden van de ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud’ (NOW) van de derde aanvraagperiode?

Het concrete doel van de NOW is werkgevers financieel ondersteunen bij het in dienst houden van zoveel mogelijk werknemers. Werkgevers krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten om zo een periode van substantiële omzetdaling te kunnen overbruggen.

Tijdens de subsidieperiodes van de NOW, dalen de vergoedingspercentages geleidelijk van 80, naar 70 en uiteindelijk naar 60 in het laatste subsidieblok. Hier staat tegenover dat de werkgever de loonsom geleidelijk mag afbouwen met 10%, 15% en 20%. Dat betekent dat u dezelfde NOW-subsidie ontvangt. In de eerste twee aanvraagperiodes van de NOW-maatregel lag het vergoedingspercentage op 90%. In het derde subsidieblok wordt deze verlaagd van 90% naar maximaal 80% van de loonkosten. De maximale vergoeding per werknemer wordt in subsidieblok 3 (april, mei en juni 2021) maximaal 1x het dagloon. De tegemoetkoming is weer voor een periode van 3 maanden in plaats van 4. Ook het percentage omzetverlies wordt over 3 maanden berekend.

In de tweede aanvraagperiode van de NOW gold er een korting bij bedrijfseconomisch ontslag. Deze is verdwenen in de NOW 3. Hiervoor in de plaats geldt een inspanningsverplichting voor werkgevers die personeelsleden ontslaan om bedrijfseconomische redenen in een tijdvak waarover zij de NOW-subsidie ontvangen. Van werkgevers mag verwacht worden dat zij hun ontslagen personeelsleden helpen bij de zoektocht van een nieuwe baan, aldus het kabinet. Doen zij dat niet, dan volgt een korting op de NOW-uitkering van 5%. Werkgevers zijn dus eigenlijk verplicht contact op te nemen met het UWV voor hulp bij werk-naar-werk begeleiding voor de ontslagen werknemer. 

Voor het aanvragen van een NOW-subsidie in de derde aanvraagperiode maakt het niet uit of u ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

Vanaf welke datum gaat de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud in? En hoe gaat dat in zijn werking?

Het UWV gaat deze noodmaatregel uitvoeren. Ze zijn hiermee begonnen op 6 april jl. Als UWV positief besluit op de aanvraag, verleent het een voorschot van 80% van de subsidie. Dat voorschot wordt naar verwachting binnen 2 tot 4 weken uitbetaald. Achteraf stelt UWV de subsidie definitief vast. De maatregel is bedoeld voor ondernemers die ten minste 20% omzetverlies verwachten over de maanden maart, april en mei door de coronacrisis. De aanvraag geldt voor drie maanden, en kan eenmalig verlengd worden met nog eens drie maanden. Voor de verlenging kunnen extra voorwaarden gelden.

Mijn werknemer heeft milde gezondheidsklachten, maar mag vanwege de maatregelen niet naar werk komen. Mag ik deze werknemer officieel ziekmelden?

Werknemers mag u ziekmelden als deze door zijn/haar kwaal niet in staat is om te werken. Ook wanneer een werknemer coronaverschijnselen vertoont. Maar let op: U mag een werknemer niet ziekmelden wanneer hij/zij milde gezondheidsklachten heeft, zoals een neusverkoudheid en hoesten, maar vanwege maatregelen niet op werk mag verschijnen. Bied de medewerker de mogelijkheid om thuis te werken. Is dit niet mogelijk? Doe dan een beroep op de NOW. Wanneer een medewerker besmet is met coronavirus en ziek wordt of gebukt gaat onder een andere kwaal, kunt u wél gebruik maken van de dekking van uw verzuimverzekering. Dit leest u hieronder.”

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Er moet een verzuimmelding bij de arbodienst worden gedaan en de arbodienst pakt de verzuimbegeleiding op.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten, omdat hij in quarantaine geplaatst is?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. Ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal niet uitkeren, want ook daar moet arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval aan ten grondslag liggen.

Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik na twee jaar ziekte een beroep doen op deze verzekering?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Mag ik als werkgever werknemers weren die terugkeren uit een besmet gebied?

Als uw werknemer geen gezondheidsklachten heeft, kan hij/zij gewoon aan het werk. Om preventieve redenen kunt u overwegen om iemand de eerste twee weken na terugkeer thuis te laten werken. Voor iedereen in Nederland geldt: blijf thuis bij de klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact en neem contact op met de huisarts als de klachten verergeren (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten).

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?

In principe niet indien u de RIVM-maatregelen kunt waarborgen. Mensen die klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts zijn verplicht thuis te blijven. Wel is het advies om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is.

Als werkgever heeft u de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat betekent dat u maatregelen moet nemen om de kans op besmetting te beperken. Denk hierbij aan passende hygiënemaatregelen, zoals voldoende zeep en tissues op het toilet, het plaatsen van schotten tussen de werkplekken. Communiceer de hygiënemaatregelen ook duidelijk naar uw werknemers. Daarnaast moeten uw werknemers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Bekijk uw kantooroppervlakte en bereken de maximale capaciteit aan werkplekken a.d.h.v. de RIVM-maatregelen.

Kan ik als werkgever aansprakelijk gesteld worden als mijn werknemer thuiswerkt? Valt dit onder de dekking van werkgeversaansprakelijkheid?

Of dit onder de dekking valt van de AVB/WGA (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering/WGA) valt, hangt af van de concrete omstandigheden en welke afspraken onderling hierover gemaakt zijn. Als werkgever heeft u zorgplicht en moet u ervoor zorgen dat een werknemer in een gezonde werkomgeving zijn werk kan verrichten. Dit geldt in beginsel ook als dit werk thuis wordt verricht. Of u hiervoor aansprakelijk bent, hangt af van de omstandigheden.

Kan ik als werkgever aansprakelijk worden gesteld als mijn werknemer besmet raakt met het virus? En valt dit onder de dekking van de werkgeversaansprakelijkheid?

In beginsel is er dekking onder de AVB/WGA, als de werkgever tekort is geschoten in zorgplicht. Let wel, als de besmetting in privésfeer is ontstaan, dan is een werkgever niet snel aansprakelijk als het virus aan andere werknemers wordt overgedragen. Maar op het moment dat de werkgever op de hoogte is van de besmetting van de betreffende werknemer, dan heeft de werkgever wel een verdergaande zorgplicht om een veilige werkomgeving te creëren, zoals hygiënemaatregelen, thuiswerken of sluiting van het pand. Raakt een werknemer tijdens werktijd besmet door een andere collega? Dan hangt het af van de omstandigheden in hoeverre een werkgever hiervoor aansprakelijk is. Bron: asr.nl

Ik vermoed dat één van mijn werknemers besmet is met het coronavirus. Wat moet ik doen?

Als u vermoedt dat een werknemer besmet is met het virus dan laat u hem/haar naar huis gaan en telefonisch contact zoeken met de huisarts. Wacht eerst het oordeel van de huisarts en GGD af, voordat u verdere maatregelen neemt. Wij adviseren om ook de bedrijfsarts hierover te informeren.

Wat is de rol van mijn bedrijfsarts in het voorkomen van het coronavirus onder werknemers?

De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht één van uw medewerkers besmet raken. De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De eerste stap is om de werknemer contact op te laten nemen met de eigen huisarts.

Ik heb als werkgever een verzuimverzekering. Er is minder werk voor mijn werknemers en moet zelfs tijdelijk het bedrijf sluiten. Kan ik een beroep doen op deze verzekering?

Nee, de werknemer is niet ziek en er is dus géén dekking op de verzuimverzekering. Hiervoor kunt u mogelijk andere maatregelen treffen. Die leest u hieronder.

Wat als mijn bedrijf in de bedrijfsvoering wordt geraakt door het coronavirus?

Als een organisatie door het coronavirus voor minstens twee weken ten minste twintig procent minder werk heeft, is het mogelijk om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aan te vragen. Het is niet meer mogelijk om de Werktijdverkorting (wtv) aan te vragen wegens een ongekend groot beroep op deze regeling door werkgevers. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dat sneller doen dan binnen de wtv-regeling. Met de NOW-maatregel is dat mogelijk, deze regeling wordt gezien als een ‘vervanger’ voor de wtv. Momenteel wordt er overleg met het UWV gevoerd over de uitvoering van deze regeling. Houd de website van de Rijksoverheid goed in de gaten.

Een werkgever vraagt bij het UWV Werktijdverkorting aan in verband met een verminderde omzet door het coronavirus. Wat betekent dit dan voor de werknemers?

Er kan geen Werktijdverkorting meer worden aangevraagd en is vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Als de werkgever Werktijdverkorting (wtv) heeft aangevraagd bij het ministerie van SZW en de vergunning is verleend, dan kan de werkgever voor betreffende werknemers een WW-uitkering aanvragen voor de uren waarvoor de werktijd is verkort. Over die uren heeft de werknemer gedurende de eerste twee maanden recht op uitkering ter hoogte van 75% van het loon en daarna op 70% (gemaximeerd tot het maximum dagloon). Ondanks dat de meeste werkgevers deze uitkeringen zullen aanvullen tot 100% zijn werkgevers daartoe niet verplicht. Wilt u deze maatregel verlangen na afloop, dan zal u gebruik moeten maken van de NOW-maatregel.

Een zzp-er werkt voor een opdrachtgever. De opdrachtgever wil eenzijdig het aantal te declareren uren van de zzp-er terugbrengen, omdat hij minder omzet verwacht. Mag dat?

Of de opdrachtgever dit mag, is afhankelijk van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (zzp'er) gemaakte afspraken. Als er een schriftelijke afspraak is gemaakt dat de opdrachtgever gedurende een bepaalde periode een vooraf aantal overeengekomen uren zal vergoeden, dan mag de opdrachtgever dit niet eenzijdig wijzigen, tenzij in de overeenkomst is bepaald dat dit, bijvoorbeeld als gevolg van overmacht, wel mag. Is er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer helemaal niets (schriftelijk) vastgelegd? Dan mag de opdrachtgever de opdracht op enig moment (per direct) beëindigen of de uren verminderen/terugbrengen.

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen? 

De oproep aan u, als werkgever, is om de werktijden waar mogelijk te spreiden. U mag de werktijden van uw werknemers dus aanpassen.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?  

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het kan zijn dat de toegang weigeren tot de werkplek hieronder valt. Dit is afhankelijk van de situatie. Daarnaast wordt u, als werkgever, geadviseerd werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken mogelijk is voor uw werknemers.

Ik ben een werkgever binnen de vitale infrastructuur (zorginstelling, ziekenhuis etc.). Gelden er voor mij andere maatregelen? 

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat u en uw werknemers naar werk komen, alleen indien jullie geen klachten hebben.

Welk protocol geldt er op mijn werkplek?

Voor elke werkplek geldt dat er een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. In het protocol staan de maatregelen die er, als werkgever en werknemer, genomen moeten worden.

Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?

Heeft u als ondernemer vragen die niet worden beantwoord op deze website? Dan kunt u contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel en financiële impact. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van KVK.

Ik ben zzp’er en heb financiële problemen, doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Er komt een tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, maar die tijdelijk in de problemen zitten als gevolg van het coronavirus. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar zal sneller behandeld en verstrekt worden. Wilt u meer informatie over deze tijdelijke voorziening? Het coronavirus: check hier je regelingen.

Ik ben zzp’er en loop nu opdrachten mis, omdat opdrachtgevers afzeggen. Kan ik de schade op hen verhalen?

Dat is afhankelijk van wat u met uw opdrachtgevers heeft afgesproken in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand deze overeenkomst niet na? Dan kan diegene schadeplichtig zijn.

Zijn er voorbeelden van crisisplannen voor bedrijven zodat ondernemers die niet zelf hoeven te bedenken?

Ja. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben samen een handreiking opgesteld met daarin aandachtspunten voor een bedrijfscontinuïteitsplan.

Ik kan niet meer aan mijn verplichtingen voldoen. Wanneer is er sprake van overmacht?

Overeenkomsten moeten worden nagekomen, dat is de kern van ons rechtssysteem. Een beroep op overmacht wordt niet snel aangenomen. De kans op een positief beroep op overmacht is heel klein. Of er sprake is van overmacht hangt af van het contract dat je hebt opgesteld. Bij commerciële contracten is vaak een zogeheten force majeure-clausule opgenomen. Daarin is vastgelegd in welke omstandigheden sprake is van overmacht, en wat de gevolgen zijn als dit aan de orde is. In de clausule staan meestal zaken als overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als omstandigheid. Het kan dus zijn dat onder verwijzing naar de (overheids-)maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus te voorkomen een beroep kan worden gedaan op overmacht. Je kunt ook ziektes, epidemieën of quarantaines in zo’n contract opnemen.Bij een geschil bepaalt de rechter. Heb je geen force majeure-clausule opgenomen? Dan kijk je naar de mogelijkheden in het toepasselijk recht. Dit kan Nederlands recht zijn, of het recht van het land waar je klant is gevestigd. Het niet kunnen leveren wordt in de wet omschreven als ‘een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis’. Dit is beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Kom je je overeenkomst niet na? Dan kun je uiteindelijk schadeplichtig zijn.

Stelt de ARBO-dienst eisen aan mij als werkgever, als mijn medewerkers thuis moeten werken?

Bij thuiswerken geldt de Arbeidsomstandighedenwet, maar de arboregels zijn soepeler dan voor de werkplek binnen jouw bedrijf. Het is in normale omstandigheden verstandig om jouw thuiswerkers en telewerkers te informeren over de regels. Denk aan afspraken maken over pauzes en onderhoud van computers, apparatuur of machines. Je moet ze ook informeren over de risico’s die ze lopen, zoals de kans op rsi of werkstress. Ook is het raadzaam te controleren of de werkplek aan de arbo-eisen voldoet. Dat kan door de werknemer een checklist te laten invullen. Voldoet de werkplek niet? Dan moet je helpen de werkplek aan te passen.

Welke regels gelden er voor contactberoepen, zoals kappers, nagelsalons etc. nu zij weer open mogen?

De overheid adviseert waar mogelijk een afstand te bewaren van 1,5 meter of twee armlengtes. Tijdens het uitoefenen van een contactberoep is dit gedurende het werk echter niet mogelijk. De organisatie heeft een lijst met voorzorgsmaatregelen samengesteld. Zo dienen medewerkers een gezondheidscheck te doen bij bezoekers en iedereen de hygiënemaatregelen te laten opvolgen (zowel medewerkers als bezoekers). Daarnaast kan er gebruikgemaakt worden van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals wegwerphandschoenen, mondneusmasker etc. Dit is niet verplicht. Kijk voor alle maatregelen op www.rivm.nl/coronamaatregelen.

Nu mijn werknemers vanuit huis werken, bevindt een deel van de bedrijfsinventaris zich bij hen thuis. Ben ik hiervoor verzekerd?

Werknemers werken nog steeds veel vanuit huis. De thuiswerkplekken worden steeds beter ingericht, met o.a. spullen van kantoor, zoals bureaustoelen, laptops of computers en toebehoren. Hierdoor bevindt een gedeelte van uw bedrijfsinventaris zich niet langer in uw bedrijfspand. Of uw spullen buiten kantoor verzekerd zijn, is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. De voorwaarden kunnen een dekking bevatten voor spullen van verzekerden die tijdelijk elders verblijven. Er kunnen echter ook beperkingen gelden per soort locatie waar de goederen tijdelijk verblijven. Soms wordt het gedekt door de inboedelverzekering van de werknemer zelf, maar alleen wanneer zij een dekking hebben voor goederen van derden. Let op: sommige inboedelverzekeringen sluiten expliciet de inventaris van de werkgever uit.

Staat uw vraag er niet tussen?
Of wilt u onze FAQ aanvullen?

Pensioen

Kan de pensioenopbouw worden gecontinueerd gedurende de periode van de werktijdverkorting?

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 16 maart 2020 een Q&A gepubliceerd. Het uitgangspunt bij een werktijdverkorting is dat de dienstbetrekking gewoon gecontinueerd wordt (tenzij bijvoorbeeld het bepaalde tijd contract afloopt). In dat geval is een continuering van de opbouw fiscaal gezien mogelijk en zal het salaris voorafgaand aan de werktijdverkorting doorslaggevend zijn.

Zijn er beperkende voorwaarden in de verzekerde collectieve pensioenregelingen?

Intussen hebben pensioenuitvoerders in deze unieke situatie omtrent het coronavirus hun standpunt ingenomen. Alle pensioenuitvoerders (niet zijnde pensioenfondsen) geven hierbij aan dat zij het advies van het Verbond van Verzekeraars volgen. Dit houdt in dat de beperkende voorwaarden niet van toepassing zijn indien een deelnemer komt te overlijden als gevolg van het coronavirus in een van de aangewezen risicogebieden. Er zal dan een uitkering tot stand komen conform het pensioenreglement.

Ik neem deel aan een collectieve pensioenregeling. Wat wordt er uitgekeerd als ik kom te overlijden als gevolg van het coronavirus?

Er wordt er een partner- en wezenpensioen en Anw-hiaatpensioen uitgekeerd, als:

 • U in Nederland het coronavirus heeft opgelopen en overlijdt aan de gevolgen hiervan;
 • U bent afgereisd naar een gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken is aangeduid als risicogebied en in dit gebied overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus;
 • U bent afgereisd naar een gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken is aangeduid als risicogebied, daar besmet bent geraakt, terugkeert terug naar Nederland en hier overlijdt;
 • U bent afgereisd naar een gebied voordat dit werd aangeduid als risicogebied door het ministerie van Buitenlandse Zaken, en inmiddels het gebied een risicogebied is geworden met een oranje of rode kleurcodering.
Indien u niet deelneemt aan een collectieve pensioenregeling, dan geldt dat niet.

Wat te doen als u de pensioenpremie niet (meer) kunt betalen als gevolg van het coronavirus (verzekerde pensioenregelingen)?

Als de werkgever de pensioenpremie niet aan de pensioenuitvoerder betaalt, zal de uitvoerder uiteindelijk de pensioenopbouw en risicodekking laten vervallen. De uitvoerder mag dit niet zomaar doen. De uitvoerder moet eerst de werknemer informeren dat de werkgever de premiebetaling heeft stopgezet en zich dient in te spannen om de premie alsnog te innen, bijvoorbeeld door het sturen van een aanmaning.

Als dat geen effect heeft en de deelnemers geïnformeerd zijn door de uitvoerder, mag de uitvoerder drie maanden nadat de deelnemers geïnformeerd zijn de pensioenopbouw stopzetten en de risicodekkingen laten vervallen. Het stopzetten van de pensioenopbouw mag met terugwerkende kracht tot uiterlijk vijf maanden voordat de deelnemers zijn geïnformeerd. Het laten vervallen van de risicodekkingen mag niet met terugwerkende kracht en kan grote gevolgen hebben.

Zo is er bijvoorbeeld geen dekking meer voor het partnerpensioen als de werknemer op dat moment komt te overlijden. De werkgever kan in dat geval aansprakelijk zijn indien hij niet rechtsgeldig een beroep heeft gedaan op het betalingsvoorbehoud. Het tijdig inroepen van een betalingsvoorbehoud is dan ook van belang.

Kan ik beroep doen op betalingsvoorbehoud bij het bedrijfstakpensioenfonds en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder(s)?

Werkgevers die verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) kunnen geen beroep doen op betalingsvoorbehoud. Bij betalingsonmacht moet de werkgever dit wel ‘onverwijld’ melden aan het BPF. Van een ‘onverwijlde’ melding is sprake indien dit is gedaan binnen een termijn van 14 dagen nadat de betaaltermijn van de premienota is verstreken.

Indien de werkgever de betalingsonmacht te laat meldt bij het BPF, is in beginsel ieder van de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de achterstallige pensioenpremie. Om te bewijzen dat de werkgever de premies niet kan voldoen, dient de werkgever informatie te verstrekken over de oorzaak van de betalingsonmacht indien het BPF hierom vraagt.

Zowel bij verzekerde regelingen als regelingen bij BPF: Neem tijdig contact op met uw pensioenuitvoerder zodra u vermoedt dat u op korte termijn niet in staat zal zijn om de premienota te betalen. Mogelijk kan in overleg met de uitvoerder gekeken worden naar een betalingsregeling. Als u verplicht bent aangesloten bij een BPF, moet u de betalingsonmacht ook tijdig schriftelijk melden.

Hoe zit het met de betaling van pensioenpremies voor bedrijven die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen?

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoetkomen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Versobering van de pensioenregeling. Wat zijn de opties en wanneer kunnen die worden toegepast?

Optie 1: Eenzijdige wijziging door de werkgever
In artikel 19 van de Pensioenwet is vastgelegd dat de werkgever de pensioenregeling eenzijdig kan wijzigen. Als een werkgever van die bevoegdheid gebruik wilt maken, dan moet er wel sprake zijn een zodanig ‘zwaarwichtig belang’ voor de werkgever dat het belang van de werknemer daarvoor moet afwijken.

Uit de jurisprudentie blijkt dat dit een zwarte toets is. Daarbij spelen verschillende vragen een rol, zoals: is het probleem structureel, kunnen er geen andere maatregelen getroffen worden etc. Of de coronacrisis een ‘zodanig zwaarwichtig belang’ met zich meebrengt, zal per geval moeten worden beoordeeld.

Een eenzijdig wijzigingsbeding is vaak (dus niet altijd) opgenomen in pensioenregelingen die worden uitgevoerd door de verzekeraar, premie pensioenstelling en algemeen pensioenfonds. Het beding kan ook opgenomen zijn in een pensioenregeling en algemeen pensioenfonds die door een ondernemingspensioenfonds wordt uitgevoerd.

Een groot deel van de werkgevers en werknemers kennen een verplichte bedrijfstakpensioenfondsregeling. Die pensioenregeling is verplicht middels een zogenaamde ‘verplichtstellingsbeschikking’. De sociale partners bepalen de inhoud van die verplichte pensioenregeling en niet de lokale werkgever. In dat geval kan een werkgever geen beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding.

Optie 2: Betalingsvoorbehoud werkgever

In artikel 12 van de Pensioenwet is vastgelegd dat de werkgever zijn bijdrage in de premie kan verminderen of beëindigen. Dan moet er sprake zijn van een ‘ingrijpende wijziging van omstandigheden’. In grote lijnen geldt voor deze optie hetzelfde als hierboven genoemd staat.

Ontvang ik vanuit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ook een vergoeding voor mijn pensioenlasten?

Ja, het kabinet komt met een toeslag op de aangekondigde noodregeling voor loonkosten. De toeslag van 30% is bedoeld voor de opbouw van vakantiegeld, pensioen en voor werkgeverspremies. Dat maakte minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken op dinsdag 31 maart 2020 bekend. Werkgevers en vakbonden hebben zich de afgelopen weken samen hard gemaakt voor zo’n toeslag.

Waar moeten bijna gepensioneerden bij beschikbare premieregelingen op letten?

Als gevolg van het coronavirus zijn zowel de beurskoersen als de rentes heel laag. Dat vraagt extra aandacht voor werknemers die (vanuit een beschikbare premieregeling) binnenkort met pensioen gaan vanuit een beschikbare premieregeling.

Pensioenkapitaal belegd in life cycle
In een beschikbare premieregeling wordt een pensioenkapitaal opgebouwd. Daartoe wordt de pensioenpremie belegd. In de hoofdregel middels een life cycle. Dat betekent dat, naarmate de pensioendatum nadert, het aandeel zakelijke waarden afnemen en het aandeel vastrentende waarden toenemen. Gaat de werknemer binnenkort met pensioen? Dan zijn dalende beurskoersen minder van invloed op de hoogte van het pensioenkapitaal. Veel life cycles kennen daarnaast ook een rentedemping. Samengevat betekent dit dat een dalende rente kort voor de pensioendatum wordt ‘opgevangen’.

Van pensioenkapitaal naar pensioenuitkering
Op de pensioendatum wordt het pensioenkapitaal omgezet in een levenslange pensioenuitkering. De hoogte van die pensioenuitkering wordt o.a. bepaald door de marktrente op dat moment. Die lage marktrente leidt tot een lage pensioenuitkering. Daar moet de pensionado in spé op voorbereid worden. Eventueel kan de planning daarop bijgesteld worden. En extra attentie is nodig voor de twee opties waaruit gekozen kan worden: een vaste of variabele pensioenuitkering.

Welke opties heeft een bijna gepensioneerde bij een pensioenuitkering?

Werknemers hebben de keuze: het pensioenkapitaal vastklikken op de actuele marktrente of het kapitaal deels blijven beleggen met het oog op een mogelijk (hoger) rendement. Dat betekent voor de pensioenuitkering het volgende:

 • Óf een vaste pensioenuitkering waarvan de hoogte wordt gebaseerd op de actuele marktrente;
 • Óf een variabele pensioenuitkering waarvan de hoogte wordt gebaseerd op het verwachte rendement.

Let op: Een variabele uitkering kan bij de start ca. 20% hoger zijn dan de vaste uitkering. Maar bij een tegenvallend rendement kan die variabele uitkering ook beneden de vaste uitkering dalen. Een belangrijk aandachtspunt gelet op de huidige stand van zaken rondom het coronavirus.

Valt de pensioenpremie onder de tijdelijke ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW)?

Het coronavirus heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Sommige werkgevers krijgen zelfs te maken met acute financiële problemen en kunnen hierdoor bijvoorbeeld hun pensioenpremie niet meer betalen. De pensioenuitvoerders hebben dit besproken met het Ministerie van Sociale Zaken, Werkgelegenheid (SZW) en de Nederlandsche Bank (DNB). SZW heeft nu ook bekendgemaakt dat het werkgeversvoordeel van de pensioenpremie ook de onder de tijdelijke ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW) zal vallen. De NOW biedt niet alleen een vergoeding voor gewone loonkosten, maar ook is er een tegemoetkoming in de werkgeverslasten, zoals pensioenpremies en vakantiegeld. Om de regeling uitvoerbaar te houden, geldt hiervoor geen vergoeding van de werkelijke kosten, maar een forfaitaire opslag van 30%.

Staat uw vraag er niet tussen?
Of wilt u onze FAQ aanvullen?

Reizen & annuleringen

Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Heb ik recht op een vergoeding als ik niet naar huis kan door het coronavirus en langer moet verblijven in een hotel?

Er is sprake van een onvermijdbare en buitengewone toestand. Ook wel overmacht genoemd. Daarom hoeft de reisorganisatie geen vergoeding te betalen voor de extra kosten die u maakt voor langer verblijf, maaltijden en/of terugkeer naar huis. Wel geldt er een uitzondering die reisorganisaties verplicht de eerste drie extra overnachtingen te vergoeden. Hoewel de ANVR de voorwaarden heeft gewijzigd voor reizen die per 2 maart 2020 zijn geboekt en de uitzondering niet meer geldt, is dit volgens de wet nog wel zo. Heeft u zelf geboekt zonder tussenkomst van een reisorganisatie? Dan kunt u de extra kosten helaas niet vergoed krijgen.

Heb ik recht op een vergoeding als het coronavirus uitbreekt op de plaats van bestemming en ik naar huis wil?

Voor de tweede coronagolf gelden er andere verzekeringsdekkingen dan bij de eerste corona-uitbraak. Tot voorheen keerden een beperkt aantal verzekeraars de opgelopen schade (zoals niet-genoten vakantiedagen of kosten van de terugreis) uit onder de annuleringsverzekering, wel onder een aantal voorwaarden. De afgelopen periode hebben verzekeraars de annuleringsdekking van hun reisverzekering zodanig aangepast dat een nieuwe corona-uitbraak niet langer gedekt is. Wordt een reis geannuleerd door de reisorganisatie zelf, dan heeft de consument nog wel recht op een compensatie, zoals een teruggave van de reissom of een voucher. Ook wanneer een verzekerde zelf besmet raakt met het coronavirus blijft de annuleringsdekking eveneens van toepassing. Wilt u deze zomer toch op een buitenlandse reis gaan? Dan doet u er goed aan om te kijken naar het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies is niet bindend, maar verzekeraars stemmen hun dekkingen hier echter wel op af. Gaat u als verzekerde op vakantie naar een land waarvoor de kleurcode oranje of rood geldt, dan is er meestal geen dekking op de reis- of annuleringsverzekering.

Heb ik recht op een vergoeding als ik mijn reis annuleer, omdat ik reis via een land waarvoor een oranje of rood reisadvies is afgegeven?

Reist u via een land waar een oranje of rood reisadvies voor is afgegeven, maar voor de eindbestemming geldt een geel of groen reisadvies, worden de kosten voor annulering evenmin vergoed.

Heb ik recht op een vergoeding als ik mijn reis annuleer, omdat ik of een meereizend gezins- of familielid ziek is geworden door het coronavirus?

Wordt u of een meereizend familielid ziek door het coronavirus, dan is dit wel gedekt op de annuleringskostenverzekering.

Heb ik recht op een vergoeding als mijn samengestelde reis uitvalt?

Voor een samengestelde reis geldt over het algemeen dat alleen bij uitval van een van de reisonderdelen én de reisorganisatie niet voor vervanging zorg, er aanspraak gemaakt kan worden op de verzekering. De te vergoeden kosten zijn gemaximeerd tot de niet-gebruikte onderdelen. Ook de vergoeding kent een maximum.

Ben ik verzekerd tegen medische hulp in het buitenland als ik het coronavirus heb opgelopen op reis?

Heeft u op reis het coronavirus opgelopen en heeft u medische hulp nodig, dan is die medische hulp gedekt onder de zorgverzekering en aanvullend op de rubriek medische- en geneeskundige kosten van die reisverzekering. Het beste advies is om zo snel mogelijk de desbetreffende alarmcentrale te bellen. Als u ziek wordt in het buitenland als het gevolg van het coronavirus, betekent dit niet dat u op kosten van de verzekering gerepatrieerd wordt. Repatriëring is gedekt bij een ongeval. Besmet raken met het coronavirus is geen ongeval.

De VS voert een inreisverbod in voor Europese landen. Nu kan mijn (zaken)reis niet doorgaan. Krijg ik mijn reiskosten vergoed?

Wanneer de reisorganisatie uw reis niet kan uitvoeren, kunt u kosteloos annuleren of heeft u recht op een terugbetaling van uw reiskosten. Het moet dan wel gaan om een pakketreis. Bij de meeste reisorganisaties mogen vakanties gratis omgeboekt worden naar een andere bestemming of een later moment. Accepteert u dat alternatief niet? Dan krijgt u uw geld terug. Wanneer u zelf uw reis heeft geboekt, zonder tussenkomst van een reisorganisatie, kunt u helaas uw kosten niet vergoed krijgen. De kosten van uw vliegtickets kunt u terugvorderen. U heeft alleen geen recht op compensatie wegens annulering, langdurige vertraging of instapweigering als de vliegtuigmaatschappij aantoont dat er sprake is van een buitengewone omstandigheid. De uitbraak van het coronavirus valt daaronder.

De werkgever verplicht een personeelslid om naar een risicogebied af te reizen. Mag hij/zij dit weigeren?

In de wet is geregeld dat de werknemer in deze situaties mag weigeren om naar het risicogebied af te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Als dit tot een conflict komt bij de rechter, omdat de werkgever van mening is dat de werknemer er heen moet reizen en anders zijn loon weigert te betalen, dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.

Biedt mijn reisverzekering dekking als mijn reisbestemming code oranje heeft?

Nee. Er zijn GEEN verzekeraars die dekking bieden als u naar een land afreist met code oranje.

Staat uw vraag er niet tussen?
Of wilt u onze FAQ aanvullen?

Cyberrisico’s en thuiswerken

Moet ik als werkgever extra alert zijn op cyberrisico’s nu er sprake is van meer thuiswerken?

Ja, vanwege de roep tot thuiswerken in verband met het coronavirus en de afleiding van het virus zien criminelen nu een extra mogelijkheid om toe te slaan.

Welke extra maatregelen kunnen er worden genomen tegen de toename van phishing?

Zorg ervoor dat de thuiswerkers extra alert zijn op phishing-aanvallen met o.a. waarschuwingen over COVID-19. Deze e-mails bevatten doorgaans schijnbaar nuttige informatie, links en/of bijlagen over de virusuitbraak of updates over hoe ontvangers veilig kunnen blijven. Vanuit bezorgdheid en/of nieuwsgierigheid worden cyberrisico’s over het hoofd gezien en wordt een phishing-link aangeklikt of document met malware geopend. Het bewustzijn onder de thuiswerkers kan worden vergroot en tegelijk worden getest door een phishing-campagne te simuleren. Ook op vlak van cybersecurity kunnen er maatregelen worden getroffen tegen phishing-aanvallen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van up-to-date antivirusscanner, e-mailbescherming en monitoringtools te gebruiken.

Blijven de systemen stabiel ondanks de toename van het thuiswerken?

Wanneer mensen massaal gaan thuiswerken, krijgen organisaties te maken met een ongekende hoeveelheid verkeer die vanaf afstand toegang krijgt tot het bedrijfsnetwerk. Dat kan negatieve invloed hebben op de stabiliteit.

Wat kan er gedaan worden aan de stabiliteit?

Test tijdig de werking en capaciteit van de systemen.

Welke middelen zijn er om de netwerkintegriteit te handhaven?

Dat kan via versleutelde VPN-verbindingen op basis van een multi factor-authenticatie, door IT/cybersecurityteams extra te laten monitoren op aanvallen via thuiswerkers, het uitrollen van de meest recente patches (bijvoorbeeld op Citrix-systemen) is daarbij uiteraard ook van groot belang.

Welk risico loopt u als bedrijf dat minder ervaring heeft met thuiswerken?

Het risico bestaat dat door het toegenomen volume aan netwerkverkeer de IT-systemen en -medewerkers overbelast raken ofwel dat werknemers via onvoldoende beveiligde netwerken en/of apparaten toegang krijgen tot gevoelige gegevens en systemen.

Wat kunt u in dat geval doen?

Zo snel mogelijk de normen voor werken op afstand en BYOD (Bring-Your-Own-Device) implementeren en de monitoring te verscherpen, uw VPN-systemen tijdig te patchen en uw netwerken testen om zeker te zijn dat alle systemen het toegenomen verkeer kunnen verwerken.

Kan de kans op disruptie bij de toename van thuiswerken toenemen?

Het antwoord is ja, want in het geval van thuiswerken is het minder makkelijk om het apparaat in quarantaine te plaatsen en zijn de consequenties al snel groter, omdat veel kostbare tijd verloren kan gaan bij het fysiek moeten aanpakken bij de bron.

Wat kan daaraan worden gedaan?

Laptops en andere apparaten van de juiste (EDR) software voorzien, zodat zij ook op afstand in quarantaine geplaatst en geanalyseerd worden, waardoor het netwerk beter kan worden beschermd tegen cyberaanvallen.

Is er op het gebied van verzekeringen nog iets mogelijk tegen disruptie?

Bedrijven kunnen zich ook beschermen tegen dit soort risico’s op digitale disruptie door middel van een goede cyberverzekering. Als systemen bijvoorbeeld uitvallen, kan een cyberverzekering dekking bieden voor verliezen door bedrijfsonderbreking, de kosten voor forensisch onderzoek en herstel door technische experts.

Is de impact van cyberrisico’s alleen van technische aard?

Nee, naast het niet kunnen werken, kan door hacking, phishing etc. ook de continuïteit in gevaar komen.

Wat kunnen bedrijven daar nog meer aan doen?

Bedrijven moeten uitgaan van een bedrijfsbrede risicoaanpak (ERM).

Wat zijn voorbeelden van zo’n aanpak?

Simulatie van een crisissituatie kan van toegevoegde waarde zijn om de bedrijfscontinuïteitsplannen (BCM) en de reactie van het senior management te testen en trainen. Maar ook het invullen van toetsen van cyberscenario’s als ransomware, pandemieën of combinaties ervan, met alle bijbehorende gevolgen voor automatisering, connectiviteit en cyberbestendigheid.

Staat uw vraag er niet tussen?
Of wilt u onze FAQ aanvullen?

Evenementen / Bijeenkomsten

Is mijn evenement gedekt tegen annulering wegens het coronavirus?

Evenementenverzekeringen dekken schade door allerlei risico’s die zich tijdens het event kunnen voordoen. Door de verzekeringnemer gemaakte of nog te maken kosten als het evenement moet worden afgelast door een van de wil van de verzekeringnemer onafhankelijke omstandigheid kan worden meeverzekerd. Dus als een verzekerd evenement op last van de overheid wordt verboden, is er voor de gemaakte en nog te maken kosten dekking als deze rubriek is meeverzekerd. Sinds kort sluiten verzekeraars annulering door of in verband met het coronavirus uit van dekking in nieuwe evenementenverzekeringen. Dit is dus geheel afhankelijk van uw dekking.

Ik wil een evenementen bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?

Wilt u weten met welke maatregelen u rekening moet houden bij het organiseren van een evenement? Kijk dan op https://www.rijksoverheid.nl/evenementen.

Vele evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden? 

Voor reizen moet u contact opnemen met uw reis- of luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen kunt contact opnemen met uw verzekeraar.

Mijn klant heeft zijn opdracht geannuleerd en krijgt het volledig betaalde bedrag terug. Kan ik dan mijn btw terugvorderen wanneer deze al is voldaan?

Wanneer uw klant het volledig betaalde bedrag terugkrijgt, en u heeft de btw die in dat bedrag is inbegrepen al voldaan, dan kunt u dat btw-bedrag terugvragen. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Als u al hebt gefactureerd, dan wordt er geadviseerd om een creditfactuur uit te reiken. Ook wordt er geadviseerd om in zakelijke relaties eerst zekerheid te krijgen dat de btw niet (deels) in aftrek is gebracht, voordat u het in de vergoeding begrepen btw-bedrag terugvraagt. Bron: bdo.nl

Mijn klant heeft zijn opdracht geannuleerd en krijgt het een deel van het betaalde bedrag terug. Kan ik dan mijn btw terugvorderen wanneer deze al is voldaan?

Geeft u de klant een deel van het bedrag terug dat hij al betaald heeft, dan geldt voor dat deel hetzelfde als hiervoor is besproken bij volledige teruggave. Blijft de klant het reeds betaalde bedrag verschuldigd of brengt u extra kosten in rekening wegens annulering? Dan is het belangrijk om voor de btw te bepalen of het bedrag dat de klant heeft betaald, kwalificeert als schadevergoeding of als vergoeding voor de prestatie waarop de klant wel recht had, maar niet heeft afgenomen. Is er sprake van een schadevergoeding? Dan is het bedrag dat de klant betaald heeft een bedrag zonder btw. U kunt dan alsnog onder voorwaarden de btw terugvragen die u reeds heeft voldaan.Bron: bdo.nl Mijn klant heeft zijn opdracht geannuleerd en moet de gehele vergoeding betalen. Wordt deze vergoeding belast met btw?Als de klant de gehele vergoeding moet betalen, is het de vraag of er sprake is van een onbelaste schadevergoeding of een btw-belaste vergoeding die betaald is voor heet recht op een prestatie. Ook hier geldt dat we een casuïstische aanpak zien in de rechtspraak. Het is belangrijk om van geval tot geval de btw-gevolgen vast te stellen. Afstemming met de Belastingdienst kan hierbij nodig zijn. In de rechtspraak is het feit dat de klant het totale bedrag moet betalen een omstandigheid die met zich brengt dat eerder tot belastbaarheid wordt geconcludeerd. Bron: bdo.nl

Wat moet ik doen bij annuleringen?

Annuleringen zijn erg vervelend. Wellicht kunt u de financiële schade enigszins beperken. Wanneer u te maken krijgt met annuleringen als het gevolg van het coronavirus raden wij u aan om contact te zoeken met een btw-adviseur. U kunt er namelijk voor kiezen om uw beleid omtrent annuleringen aan te passen in deze tijd. Hier zitten uiteraard eisen en gevolgen aan verbonden.

Staat uw vraag er niet tussen?
Of wilt u onze FAQ aanvullen?

Horeca

Wat zijn de regels voor horecaondernemers?

Tot ten minste halverwege december moeten eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn. Uitgezonderd zijn uitvaartcentra, bedrijfskantines en hotels die overnachtende gasten hebben. De reden hiervoor is dat in hotelkamers doorgaans geen mogelijkheid is om zelf voor eten en drinken te zorgen. Eet- en drinkgelegenheden mogen wel maaltijden bezorgen en/of laten afhalen tot 01:00 uur. Na 20:00 uur mag er geen alcohol meer worden verkocht. Dit geldt ook voor hotels, ook zij mogen gasten geen alcohol meer schenken na 20:00 uur. Hotelgasten mogen de alcoholische dranken wel gebruiken op de hotelkamer (bijvoorbeeld uit de minibar), maar kunnen deze niet meer bestellen via roomservice na 20:00 uur.
Daarnaast mogen er, net als thuis, maximaal twee personen op bezoek komen in de hotelkamer

Welk recht op financiële steun heb ik als horecaondernemer?

Horecaondernemers kunnen net als andere ondernemers die met de maatregelen tegen het coronavirus te maken hebben, gebruikmaken van de BMKB-C-regeling (zie vraag 1 en 2). Ook kunnen ze om uitstel van betaling vragen/verlaging voorlopige aanslag van belastingen verzoeken bij de Belastingdienst.  Meer informatie over de regelingen staat hier. Zzp’ers kunnen een beroep doen op de tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp’ers.

Kan ik mijn zakelijke scooters/bromfietsen zonder meer inzetten als bezorgscooters voor het bezorgen van maaltijden?

Wanneer de zakelijke scooter/bromfiets ingezet wordt om maaltijden te bezorgen, en de verzekeraar is hier niet van op de hoogte, dan is er geen verzekeringsdekking van kracht. U dient aan uw verzekeraar door te geven dat de scooter/bromfiets gebruikt gaat worden voor bezorgdiensten. De hoedanigheid van het gebruik wordt anders en de verzekering dient hierop aangepast te worden.

Wat betekent deze wijziging voor mijn scooter/brommerverzekering?

Het risico zal door de verzekeraar anders beoordeeld worden. Dit heeft te maken met het feit dat de schadelast van bezorgscooters en/of bezorgbrommers hoger liggen dan bij een standaard bromfiets/scooterverzekering. Doorgaans betekent dit dat de verzekeringspremie verhoogd wordt. Niet alle verzekeraars accepteren dit risico. Het kan zo zijn dat de bestaande verzekering geen dekking wenst te verlenen, omdat zij het risico te zwaar vinden. U dient dan uit te wijken naar een andere verzekeraar. Er zijn verzekeraars die een tijdelijke bezorgbrommerverzekering aanbieden. Veel verzekeraars bieden, gezien de situatie rondom het coronavirus, een kosteloze dekking aan, mits de scooter/brommer daar reeds verzekerd is. Controleer dit bij uw verzekeringsmakelaar/-maatschappij.

Tevens adviseren wij u de dekking van de verzekering uit te breiden met een Ongevallenverzekering Opzittenden en/of Schadeverzekering Opzittenden.

Kan ik zonder consequenties mijn privéauto voor de bezorging van maaltijden gebruiken?

Ook hier geldt dat dit consequenties heeft voor de lopende autoverzekering. De verzekeraar ziet dit als een zakelijk risico en niet meer als een privé risico en zal het risico ook anders beoordelen. Het is derhalve van groot belang dat u uw verzekeraar op de hoogte brengt van het feit dat u de auto zakelijk gaan inzetten met als doel het bezorgen van maaltijden.

Wat betekent deze wijziging voor mijn privé autoverzekering?

Het risico zal door de verzekeraar opnieuw beoordeeld worden. Dit heeft net als bij de scooterverzekering o.a. te maken met de schadelast in combinatie met wellicht een jeugdige rijder. Doorgaans betekent dit een premieverhoging. Sommige verzekeraars bieden op de bestaande verzekering een tijdelijke kosteloze dekking.

Kan ik ook de e-bike zonder meer inzetten als tijdelijk vervoermiddel om te bezorgen?

Als er met een e-bike wordt bezorgd, dan zal de bestaande aansprakelijkheidsverzekering in veel gevallen geen dekking bieden. Ook hier is het advies om contact op te nemen met uw verzekeraar en/of verzekeringsmakelaar. Bij een e-bike gaat het namelijk om de snelheid van het vervoermiddel en of de verzekeraar op de hoogte is gebracht van het feit dat de e-bike wordt ingezet als tijdelijk bezorgvervoermiddel.

Als ik mijn werknemers voortaan met de scooter of met de auto laat bezorgen in plaats van serveren, zijn mijn werknemers dan onder mijn aansprakelijkheidsverzekering verzekerd?

Standaard is schade door en met een motorrijtuig volledig uitgesloten op een aansprakelijkheidsverzekering. Sommige aansprakelijkheidsverzekeringen hebben een standaard WEGAM-dekking, maar vaak is dit niet het geval. Door het coronavirus bieden sommige verzekeraars tijdelijk een verruiming van de dekking, waardoor het risico standaard tijdelijk meeverzekerd is. Controleer dit altijd bij uw verzekeringsmakelaar of verzekeringsmaatschappij.

Wat is een WEGAM-dekking?

Een WEGAM-dekking dekt de werkgeversaansprakelijkheid in geval van schade aan de bestuurders van motorrijtuigen, indien deze voor rekening van de werkgever is. Tevens dient de hoedanigheid op de aansprakelijkheidsverzekering uitgebreid te worden. Er wordt immers een dienst aan toegevoegd.

Door recente uitspraken van de Hoge Raad neemt de zorgplicht van werkgevers verder toe. Daarbij wordt verwezen naar artikel 7:611 BW ‘goed werkgeverschap’. Een werkgever moet in bepaalde situaties zorgen voor een goede verzekeringsdekking voor zijn werknemers. Het niet voldoen aan deze verplichting maakt de werkgever aansprakelijk.

De aansprakelijkheid als ‘goede werkgever’ wordt niet altijd gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of WEGAM-verzekering. In die gevallen kunt u een beroep doen op de Schadeverzekering voor Werknemers. De Schadeverzekering voor Werknemers is geen aansprakelijkheidsverzekering. De werknemers krijgen een aanspraak op de schadevergoeding, of jullie aansprakelijk zijn of niet.

Moeten locaties met een horecafunctie, zoals bioscopen, casino’s en culturele instellingen helemaal dicht?

Ja, deze zijn per 4 november 22:00 uur gesloten. Ook voor zalencentra en feestlocaties gelden dezelfde voorwaarden als voor de horeca.

Staat uw vraag er niet tussen?
Of wilt u onze FAQ aanvullen?

Transport

Ben ik verzekerd als een schip met mijn verzekerde lading niet mag afmeren in de bestemmingshaven, omdat een bemanningslid besmet is geraakt met het coronavirus?

De daardoor ontstane (vertragings)schade is op de goederentransportverzekering niet gedekt. Ook de rejectionclausule zal in de regel geen soelaas bieden. Deze komt pas in beeld als de autoriteiten het schip de toegang tot het land weigeren. Daarvan zal geen sprake zijn, omdat het schip niet eens zal aankomen. Omdat de reis nog niet is beëindigd, zal de transportgoederenverzekering voor de gedekte gevaren wel doorlopen.

Kan het coronavirus zich verspreiden via pakketpost?

Pakketjes uit besmette gebieden, zoals China, zijn enkele dagen onderweg. Als er al een nieuw coronavirus op zou zitten, overleeft het virus dat niet. Het is dus gewoon veilig om pakketjes uit China te bestellen, omdat het virus via vieze handen overgedragen kan worden, is regelmatig handen wassen een goede maatregel om verspreiding te voorkomen. Vermijd fysiek contact met de bezorger van het pakketje en was uw handen hierna.

Hoe zit het met transport of verzending uit of via andere landen? Komen er strengere douaneprocedures?

Op deze vragen hebben we op dit moment nog geen concreet antwoord. Strengere douaneprocedures voor goederen zijn nog niet aan de orde, omdat het virus zich niet via goederen verspreidt. Loopt u tegen problemen aan met de douane? FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus.

Staat uw vraag er niet tussen?
Of wilt u onze FAQ aanvullen?

Algemeen

Zijn sommige organisaties/sectoren verzekerd tegen het coronavirus?

Nee. Het kan wel zo zijn dat er voor specifieke segmenten, zoals hotels, sprake kan zijn van een vooraf uitonderhandelde sublimiet. In dat geval is er een beperkte dekking. Heeft u een onderneming in het hotelsegment of toeristische sector? Neem dan contact op met uw accountmanager. Voor een aantal segmenten hebben wij een beperkte dekking ingekocht. We bekijken graag of dit voor u het geval is. Helaas kunnen wij in de huidige situatie deze dekking niet meer inkopen.

Wat kan ik als werkgever doen tegen het coronavirus?

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek. Communiceer hygiënemaatregelen naar uw medewerkers en let erop dat mensen zich hieraan houden en elkaar hierop aanspreken.

Mijn bedrijf handelt in veterinaire (dieren en dierlijke) en fytosanitaire (planten en plantaardige) producten. Gaan hiervoor strengere regels gelden? 

Op dit moment zijn alle maatregelen en inspanningen gericht op het beperken van het verspreiden van het virus. In de loop van 2020 zal er meer informatie komen over regels rondom veterinaire en fytosanitaire producten.

Waarom sluiten schadeverzekeraars een pandemie veelal uit van de dekking?

Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Daarom sluiten sommige verzekeraars dit risico uit.

Is er ooit onderzoek gedaan naar de impact van een pandemie op de solvabiliteit van verzekeraars?

De solvabiliteit van verzekeraars wordt getoetst op basis van een Europees kader, Solvency II. Daarin is standaard het risico op een pandemie meegenomen in de solvabiliteitseis. Alle Nederlandse verzekeraars moeten voldoen aan dit kader.

Verzekeraars zijn ook beleggers. In hoeverre worden zij geraakt door de dalende beurskoersen door het coronavirus?

Verzekeraars beleggen met name in veilige beleggingen zoals obligaties. Verzekeraars houden de financiële markten nauwlettend in de gaten en zullen anticiperen waar nodig.

Zijn eventuele (tijdelijke) veranderingen in mijn bedrijfsactiviteiten door het coronavirus wel gedekt onder mijn huidige verzekeringen?

Eventuele veranderingen in uw bedrijfsactiviteiten kunnen impact hebben op uw verzekeringen. Controleer dit goed in uw polisvoorwaarden. Wijkt u bijvoorbeeld uit naar andere leveranciers om uw spullen toch in te kunnen blijven kopen? Controleer dan goed of dit invloed heeft op de dekking van bijvoorbeeld uw goederentransportverzekering. Als u andere afzetkanalen zoekt, kunt u ook te maken krijgen met andere vervoerstrajecten of dekkingsgebied. U moet nakijken of dit gedekt is binnen uw huidige verzekering. Verandert u van bedrijfsactiviteiten, pas dan ook uw verzekeringen hierop aan. Denk hierbij aan:

 • Het tijdelijk bezorgen van maaltijden;
 • Het leegstaan van een pand of uw pand krijgt tijdelijk een andere bestemming;
 • Het tijdelijk inzetten van uw vrachtwagens en/of auto’s voor een ander doel;
 • Het tijdelijk inzetten van uw werknemers voor een ander doel;
 • Het generen van meer omzet in deze situatie.

Wat houdt de spoedwet Justitie en Veiligheid in?

Onlangs is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de nieuwe corona-spoedwet. Eerder gaf de ministerraad al groen licht. De ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’ moeten de noodvorderingen vervangen waarin de huidige coronamaatregelen op dit moment zijn vastgelegd. De wet geldt voor een periode van drie maanden en kan steeds met drie maanden worden verlengd. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

In de nieuwe spoedwet is o.a. opgenomen dat handhaving bij mensen thuis niet meer aan de orde is. Tevens is expliciet opgenomen dat coronaboetes niet leiden tot een weigering van de VOG. Het boetebedrag voor het overtreden van de anderhalvemeterregel is naar 95 euro gegaan. Ook is de corona-app uit het voorstel verwijderd en komt er geen landelijk bezoekverbod voor verpleeghuizen.

Staat uw vraag er niet tussen?
Of wilt u onze FAQ aanvullen?

Onze specialisten

Ron van Gijzel

Ron van Gijzel

Specialist aansprakelijkheid

020 - 261 61 11
rvangijzel@klap.com

Frank van Merriënboer

Frank van Merriënboer

Specialist brand

020 - 261 61 13
fvanmerrienboer@klap.com

Alexia Jagers

Alexia Jagers

Specialist zakelijke verzekeringen

020 - 261 61 14
ajagers@klap.com

Jolanda Smelser

Jolanda Smelser

Specialist zakelijke verzekeringen

020 - 261 61 26
jsmelser@klap.com

Misja van Breenen

Misja van Breenen

Pensioenadviseur

020 - 261 61 71
mvanbreenen@klap.com

Eric Frans

Eric Frans

Pensioenadviseur

020 - 261 61 72
efrans@klap.com